• Επιλεγμένοι καθηγητές με αυστηρά κριτήρια, εξειδικευμένοι για κάθε επίπεδο 
  • Συνεχής επιμόρφωση των καθηγητών 
  • Σύγχρονο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό υλικό (projectors, videos, computers, CD players, flash cards, magnet board, document cameras, internet) 
  • Προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών (syllabus) για κάθε μάθημα 
  • Εβδομαδιαία συνεργασία των καθηγητών με τους υπεύθυνους σπουδών 
  • Συνεχής ενημέρωση των γονέων για την πορεία των παιδιών και καλή συνεργασία για την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν  
  • Ανελλιπής ενημέρωση των γονέων για τις απουσίες και τις καθυστερήσεις των παιδιών από τα μαθήματα 
  • Τακτικές εξετάσεις προόδου και αντικειμενική βαθμολόγηση 
  • Χρήση της ξένης γλώσσας στην τάξη με έμφαση στον προφορικό λόγο 
  • Γλώσσα και ψυχαγωγία